Motie Onderzoek afval­scheiding bij bedrijven


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

Constaterende, dat:

  • het Rijk en het college streven naar een ‘circulaire economie waarin afgedankte producten en materialen worden hergebruikt’;
  • het Rijk uitgaat van het ‘uitgangspunt dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd’;
  • de gemeente de scheiding van verschillende afvalfracties bij bedrijven kan verplichten door deze vast te leggen in de vergunning van het bedrijf;
  • het Rijk hiertoe richtlijnen heeft opgesteld (Landelijk Afvalbeheerplan 2017 – 2029), die aanraden de scheiding van bijvoorbeeld papierafval vanaf een aanbod van 0 kg per week te verplichten, en de scheiding van gft-afval vanaf een aanbod van 200 kg per week.

Overwegende, dat:

  • afvalscheiding een waardevolle stap is richting een circulaire economie;
  • het voor de raad op dit moment niet inzichtelijk is in hoeverre de gemeente van de mogelijkheid tot verplichtstelling van afvalscheiding bij bedrijven gebruikmaakt.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken in hoeverre de gemeente het verplicht scheiden van verschillende afvalfracties op dit moment heeft vastgelegd in de vergunningen van Haagse bedrijven;
  • daarbij na te gaan in hoeverre deze eisen van de gemeente overeenkomen met de richtlijnen van het Rijk;
  • de raad over de resultaten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Janneke Holman
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, CDA, PVV, SP