Motie Daad­wer­kelijk concrete duur­zaam­heids­cri­teria bij evene­menten


19 december 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 28 november 2019, ter bespreking van Concrete duurzaamheidscriteria evenementen (Motie L.2).

Overwegende, dat:

  • in februari 2018 een motie is aangenomen van de PvdD, D66, GroenLinks, HSP en SP (RIS299249) waarin is opgeroepen om als inhoudelijk criterium vanaf 2019 duurzaamheid te hanteren bij het subsidiëren van publieksevenementen;
  • in juni 2019 vervolgens een motie is aangenomen van de PvdD, HSP, PvdA, CU/SGP en het CDA (RIS302901) die verzoekt concreet te maken hoe en op welke aspecten (zoals afval, energievoorziening en watergebruik) dit duurzaamheidscriterium wordt beoordeeld;
  • voor de subsidie van 2019 en 2020 aan organisatoren is gevraagd om in de aanvraag aan te geven hoe zij met duurzaamheid omgaan, maar niet is gespecificeerd hoe dit wordt beoordeeld;
  • tegelijkertijd bij de aanvraag wordt aangegeven dat de economische waarde van een evenement altijd van doorslaggevende betekenis is;
  • van belang is dat dit criterium concreter wordt gemaakt voordat na de zomer aanvragen worden gedaan voor subsidieverstrekking voor 2021.

Verzoekt het college:

  • in de eerste helft van volgend jaar concreter dan nu vast te leggen hoe de verschillende aspecten van publieksevenementen worden beoordeeld voor de subsidieverlening;
  • daarbij concreet te maken hoe en op welke aspecten het duurzaamheidscriterium wordt beoordeeld en gewogen en te overwegen hiervoor een puntensysteem te ontwikkelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen