Motie: Daad­wer­kelijk heldere en meetbare tussen­doelen


19 december 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2019, ter bespreking van de Programmabrief duurzaamheid 2020 (incl. Afdoening motie: Heldere en meetbare tussendoelen (Motie J.21)) (RIS303503).

Constaterende, dat:

  • er geen heldere en meetbare tussendoelen waarop we permanent actie ondernemen staan opgenomen in de Kadernota Duurzaamheid (RIS301829) op het gebied van CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, gebruik van single-use plastics, verduurzaming van woningen en gemeentelijk vastgoed etc.;
  • om die reden de motie ‘heldere en meetbare tussendoelen’ (RIS302678) in mei 2019 is aangenomen;
  • ook in de programmabrief geen heldere tussendoelen zijn opgenomen;
  • de gemeente Den Haag ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn (RIS304121, p. 41);
  • in het Haags Klimaatpact staat opgenomen dat er heldere en meetbare tussendoelen, waarop we permanent actie ondernemen, moeten komen;
  • 13 van de 15 gemeenteraadsfracties dit pact hebben ondertekend en dit pact nu ook in het coalitieakkoord (RIS304121) is verankerd (p. 41);
  • ook in het coalitieakkoord is opgenomen dat er meetbare mijlpalen komen op weg naar 2030 (p. 41).

Verzoekt het college:

  • heldere en meetbare tussendoelen op te stellen, bijvoorbeeld aan de hand van een nulmeting en een doelwaarde van de indicatoren (die genoemd zijn in de programmabrief).

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Daadwerkelijk concrete duurzaamheidscriteria bij evenementen

Lees verder

Motie Regel collectieve spouwmuurisolatie als gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer