Bijdrage Vierde voort­gangs­be­richt Regiodeal Den Haag Zuidwest


26 januari 2023

Voorzitter,

Een belangrijk uitgangspunt bij de regiodeal is dat de inzet bijdraagt aan de Brede Welvaart. Brede Welvaart kijkt niet alleen naar welvaart, maar naar het welzijn van mensen, milieu en ongelijkheid. Deze uitgangspunten kan de PvdD dan ook ondersteunen.

Maar voorzitter, als we kijken naar de Brede Welvaart wil onze fractie ook de focus leggen op huisdieren. In deze kwetsbare wijk zijn er verschillende initiatieven die zich hard maken voor mensen met een kleine beurs en huisdieren. Zo is er bijvoorbeeld de voedselbank voor dieren, maar zijn er ook dierenartsen in deze wijk die mensen helpen met het medische hulp en advies. Ook is het aantal huisdieren in deze wijk groot. Kan de wethouder toelichten hoe er aandacht komt voor huisdieren in de regiodeal?

Nu een 4e tranche voor de regio deal in aanvraag is blijft dan ook de vraag liggen hoe we kunnen waarborgen dat wat nu wordt opgebouwd ook duurzaam blijft bestaan. We werken aan waardevolle sociale structuren, we vinden het van groot belang alleen hebben zij nog altijd geen zicht op een duurzaam bestaan door de onzekerheid van deze wijk. Langzamerhand zal er meer leegstand in Zuidwest ontstaan. Hoe is er bij aanvang van de regiodeal de langetermijn gevolgen voor de wijk meegenomen?

Dan de pijlers waaraan de regio deal werkt, gezondheid is daar 1 van. Gezond en duurzaam voedsel is dan ook een eerste levensbehoefte en draagt bij aan preventieve gezondheid. Een aantal initiatieven, zoals de groene matties is een initiatief dat hierop inzet, zij werken ook samen met bijvoorbeeld de participatie keuken. Hoe zorgt de wethouder ervoor dat dit initiatief een vaste behoudt in de wijk?

De derde pijler is het Activeren, leren en werken van inwoners in Zuid west. Echter, voor veel bewoners uit Zuidwest bleek de stap naar betaald werk veel minder haalbaar dan aan het begin van de Regio Deal werd verwacht. kan de wethouder toelichten wat er nodig is om die stappen te verkleinen? Welke behoefte is er nodig voor deze mensen?

Dan nog over de structuurvisie en de reactie van de MER op eerste versie van de structuurvisie, daar zijn de zorgen geuit op de effecten van de gezondheid, zoals stress hinder van sloop/nieuwbouw etc. De aangepaste structuurvisie komt naar verwachting in april 2023. Kan de wethouder toelichten hoe de effecten van de gezondheid en de reactie van de MER hierin worden meengenomen?