Cie Leef­om­geving - Rotterdam The Hague Airport


31 januari 2018

Voorzitter, de visie van dit college op het Rotterdam Den Haag Vliegveld is doorspekt met een geloof in economische kortetermijnbelangen. Het college buigt zich niet over de gevolgen die het vliegverkeer heeft op het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid, en ook niet over het gebrek aan zeggenschap over de luchthaven en over de vraag of het waard is om gemeenschapsgeld uit te geven aan citymarketing voor deze luchthaven.

Het Rotterdam Den Haag Vliegveld heeft grote ambities. Het wil doorgroeien van 1,5 naar 2,4 miljoen passagiers per jaar. De luchthaven wil daar midden februari een nieuw luchthavenbesluit voor aanvragen.

Groei van een luchthaven in een tijd dat we alles op alles moeten zetten om broeikasgassen terug te dringen. Volgens luchtvaartspecialist Paul Peeters stoten de vliegtuigen van RTHA 18.000kg CO2 uit per vlucht. 100 van deze vluchten staat gelijk aan evenveel CO2-uitstoot als Den Haag in z’n geheel per jaar produceert. En het blijft niet bij 100 vluchten, maar bij ca. 28.000 grote vluchten per jaar.

Door mee te doen aan het groeien van RTHA neemt dit college haar klimaatdoelstelling niet serieus. Wat zegt de wethouder op antwoord van onze vragen: Rotterdam en Den Haag werken op tal van punten samen binnen de metropoolregio MRDH. Lokale klimaatdoelstellingen (en hoe die te bereiken) bepaalt elke gemeente echter zelf. Regionale activiteiten tellen in deze doelstelling niet mee. Nou dat is dus pech voor de planeet en pech voor het klimaatpact. Aan de ene kant mooi weer spelen met een klimaatneutrale stad en aan de aan de andere kant gewoon lekker veel uitstoten. Foei. Onze inspanningen, gemeenschapsgeld, onze bijdrage aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, onze lokale inspanningen voor het klimaat worden volledig teniet gedaan.

Volgens organisaties als Urgenda zal al het binnen-Europees vliegverkeer moeten worden vervangen door treinverkeer om de klimaatdoelstellingen te halen. Vanuit RTHA wordt vrijwel uitsluitend naar Europese bestemmingen gevlogen. RTHA zal dus fors moeten krimpen. Alleen de nood- en reddingsvluchten zouden overblijven, en wat sporadische vluchten naar buiten-Europese bestemmingen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren staat erom bekend dat we geen vlieg kwaad doen, maar vliegvelden moeten opvliegen. Het college moet Den Haag terugtrekken uit RTHA.

Klimaatschade luchtvervuiling, geluidsoverlast, natuuraantasting en nog meer verspild geld aan citymarketing, het is trekken aan een dood paard. De PvdD wil dat het vliegveld sluit en dat het college alles doet om dit uit te dragen, als Internationale Stad van Vrede en Recht kunnen wij niet vrijwillig bijdragen aan klimaatschade. En dat het alleen nog een hulpdienstenvliegveld wordt. Het college kan actief worden in de klankbordgroep om ervoor te pleiten dat het vliegveld op de schop gaat en een hulpdienstenvliegveld wordt. Ik vraag de wethouder om binnen de MRDH, voor zo lang Den Haag daar nog in zit, het klimaat op 1 te zetten en te pleiten voor geen investeringen meer in RTHA. Ik wil een motie aankondigen op dit punt.

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt binnen-Europees vliegverkeer omgevormd tot treinverkeer. In regionaal verband moet de gemeente Den Haag, die zegt klimaatneutraliteit na te streven, hier wat ons betreft ook voor pleiten. Wij overwegen een motie op dit punt.

Daarnaast wordt wat de Partij voor de Dieren betreft de helikopterhaven absoluut niet buiten RTHA geplaatst, zodat het vliegveld kan uitbreiden. De totale hoeveelheid overlast en klimaatschade die vliegverkeer in de regio veroorzaakt moet omlaag, niet omhoog. Wat ons betreft moet het college in regionaal verband hiervoor pleiten. Wij overwegen een motie op dit punt.

Ik heb nog een paar vragen aan de wethouder:

Dit college wil meer economisch interessant vliegverkeer voor Den Haag “Binnen de vergunde milieuruimte.” Maar wat betekent dat? Die vergunde ruimte is een geluidsbegrenzing. Specifiek voor luchthavens gelden geen begrenzingen voor de uitstoot van CO2. Wat houdt nu eigenlijk die milieuruimte in volgens het college, wat zijn de eisen, wat is het meer dan geluidsbegrenzing? En welke zeggenschap hebben we als Den Haag binnen die milieugebruiksruimte? En is de wethouder met ons van mening dat die ruimte ook zou moeten worden getoetst op de CO2-uitstoot?

De wethouder beweert steeds dat de luchthaven goed is voor de economie en de werkgelegenheid. Maar uit welke cijfers blijkt dat? Het wordt nergens in de brief onderbouwd? Zouden we niet voor die 1 miljoen die we aan de naam hebben gegeven alleen meer duurzame werkgelegenheid hebben gecreëerd? Is het niet veel verstandiger om de mogelijke toekomstige investeringen in een OV-lijn naar RTHA te steken in lokaal OV, we hebben een groot tekort aan goede snelle lijnen in de stad?

Het college is bezig met luchtkastelen bouwen. Het wordt geen Schiphol en het wordt geen vliegveld Teugen. Maar de luchthaven schaadt wel het klimaat, vervuilt de omgeving en veroorzaakt geluidsoverlast. Daar moet Den Haag als Stad van Vrede en recht haar handen niet aan vuilmaken.