Bijdrage Inkoop­beleid


Cie Bestuur

23 mei 2018

Voorzitter,

Bijna 1 miljard euro besteden we jaarlijks aan inkoop en daarin, kunnen, we als gemeente laten zien waar we voor staan. We kunnen zorgen dat we minder bijdragen aan de kap van regenwoud, opwarming van de aarde en de grootschalige insectensterfte. Maar zetten we hier echt stappen? De Partij voor de Dieren moet helaas concluderen van niet.

Toen we in maart 2016 als Raad het inkoopbeleid vaststelden leken er eindelijk stappen te worden gezet, maar we moeten concluderen dat er eigenlijk sindsdien niets is gebeurd. Tekenend is het feit dat de motie over duidelijke duurzaamheidscriteria ondanks herhaalde oproepen van de Partij voor de Dieren jarenlang blijft liggen en alsnog niet is uitevoerd.

Voorzitter, laat ik een aantal punten uit het Raadsbesluit van 2016 uitlichten. Hier staat allereerst dat er jaarlijks een rapportage komt over inkoopcontracten die vernieuwd en verwacht worden. Waar is deze rapportage en wanneer komt deze?

Ten tweede zou worden vastgelegd welke concrete uitgangspunten bij elke nieuwe inkooprelatie worden nagestreefd en hierover zou ook jaarlijks worden gerapporteerd. Waar is deze rapportage?

Ten derde, wanneer komt überhaupt de vaste jaarlijkse rapportage? Mijn fractie heeft deze nog niet gezien, voorzitter. En zo lijkt eigenlijk niets terecht te zijn gekomen van het Raadsvoorstel.

Dan de motie over duidelijke duurzaamheidscriteria die al jaren is blijven liggen en niets mee is gedaan. Hoe kan het dat de motie klip en klaar oproept om met duidelijke duurzaamheidscriteria per productcategorie te komen en dit begin 2017 aan de Raad te sturen en het college deze motie gewoon niet uitvoert. Er zijn geen categorieën benoemd en zo blijven we, net als in 2015 in het luchtledige praten en zijn we geen stap verder gekomen.

Voorzitter, en dat zou niet zo erg zijn geweest als er wel enorme slagen achter de schermen zouden zijn gezet. Maar ook hier lijkt weinig te gebeuren. De wethouder zal het waarschijnlijk hebben over die ene aanbesteding van vloerkleden of auto’s. Maar als we echt stappen willen zetten moeten we het hebben over die gehele 1 miljard en zorgen dat daar structurele stappen worden gezet. Vandaar de genoemde aangenomen motie.

Voorzitter, het speelkwartiertje is voorbij. Ik verwacht van de wethouder actie. Er hadden al lang categorieplannen moeten liggen en de Raad is helemaal niet zoals afgesproken geïnformeerd. Wanneer gaat de wethouder dit goedmaken?

Kan de wethouder aangeven op welke productcategorieën nu al meer wordt gedaan dan de landelijke wetgeving of leidraden vereist?

Voorzitter, ik zou op veel van de moties en onderwerpen inhoudelijk kunnen ingaan, maar pak er 2. Allereerst, het aandeel biologische planten. Dit is een onderwerp dat ons erg aan het hart ligt aangezien bestrijdingsmiddelen bijdragen aan de grootschalige insectensterfte. De Partij voor de Dieren heeft daarom al tijden opgeroepen om met een tijdpad te komen om over te stappen op biologische planten. Door dit pad uit te zetten en aanbesteden zullen er ook meer partijen opkomen om ons planten te leveren. Ik roep de wethouder daarom op om een concreet doel te stellen voor biologische planten. Graag een reactie. Hanteert het college verder als ze bestrijdingsmiddelen gebruikt biologische?

Ten tweede de catering. Welke stappen worden in de catering gezet? Zijn lunches standaard biologisch en wordt altijd een plantaardige optie geserveerd? Gaat het college inzetten op het stimuleren van vegetarisch eten door het als standaard aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert? Dit uitgangspunt is nu vastgelegd in het klimaatpact.

Samenvattend, voorzitter. Aan woorden geen gebrek. Sinds 2015 hebben we al 3 verschillende plannen zien langskomen waarin soortgelijke acties worden aangekondigd. We moeten echter concluderen dat het met de daden maar niet wil vlotten. Wij roepen de wethouder op om echt aan de slag te gaan en nog voor de zomer met categorieplannen te komen.