Vistuig aan banden


Herzien initi­a­tief­voorstel

19 augustus 2019

Inhoudsopgave

Inleiding

Den Haag als stad aan zee kent veel gebruikers op en in het water. De Haagse kust is daarmee een van de toeristentrekkers van de stad. Weer of geen weer, recreanten zijn er jaarrond te vinden om te (kite)surfen, te zwemmen of gewoon te genieten van de zeelucht.

In Den Haag gebruikt een enkele visser staandwantnetten om vissen te vangen. Deze methode zorgt voor gevaarlijke situaties voor watersportrecreanten1.

1 Seijdel, M. (2017, 27 juli). Angst voor ongeluk door verstrikking in visnetten. Opgehaald van https://www.ad.nl/

Probleemstelling

Het gevaar van staandwantnetten voor watersporters zit in de methode hoe het net wordt ‘neergezet’. De netten komen verticaal in het water te staan en worden op hun plaats en bij de bodem gehouden middels ankers en/of een loodkoord. Hierdoor ligt de bovenrand van het net onder het water, waardoor de rand niet met het blote oog is waar te nemen. Diverse watersporters hebben al een aantal keer een aanvaring gehad met de netten. Een aantal surfers zijn bovendien verstrikt geraakt in de netten en konden worden gered. De kans op ongelukken, bijvoorbeeld met nog niet geoefende surfers, zijn levensgroot.

Aanpak

Na diverse incidenten is het tijd om dit gevaar weg te nemen. Al talloze jaren is gekozen voor een benadering waarbij geprobeerd is om middels gesprekken de staandwantvissers te bewegen verder uit de kust te vissen. Dit heeft geen resultaat opgeleverd, terwijl er een noodzaak is om te acteren. Om voor watersporters een veilig gebied te creëren, dient 500 300 meter afstand van de kustlijn te worden aangehouden.

Een aantal gemeenten ging Den Haag al voor en heeft een verbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening1,2.

Zo wordt vissen met een vast vistuig door beroepsvissers in Castricum alleen toegestaan mits veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. In praktijk komt dit erop neer dat beroepsvissers binnen een bepaald gebied voor de kust worden geweerd en daarbuiten pas mogen vissen met staandwantnetten. Hierdoor wordt de veiligheid van de waterrecreanten beter beschermd.

Als we de Haagse kust aantrekkelijk willen houden voor de watersporters en Den Haag willen profileren als dé sportstad aan zee dan moet de gemeente Den Haag ook een verbod voor het vistuig opnemen in haar APV.

Het gebied waar het verbod geldig is, wordt afgekaderd op 300 meter rondom de havenhoofden en 300 meter van de laagwaterlijn tussen de havenhoofden en de pier. In de mediation is het gebied tussen het Noordelijk Havenhoofd en de pier als het meest intensief gebruikt recreatief gebied aan de Nederlandse kustlijn gedefinieerd. De conflicterende belangen moeten hier worden gescheiden om de veiligheid te waarborgen. Zie het bijgevoegde kaartje voor een illustratie van de begrenzing van het verbodsgebied.

Daarom wordt voorgesteld onder afdeling 7: aangelegenheden betreffende het toezicht op het strand een nieuw artikel toe te voegen, namelijk artikel 5:43. Op die manier wordt in het belang van de openbare orde en veiligheid, met name voor waterrecreanten, het gebruik van vaste vistuigen in een deel van het Haagse kustwater verboden. Het begrip vaste vistuigen, een in andere gemeenten gangbaar begrip om staandwantnetten te definiëren, wordt daarnaast bij de begripsbepaling van artikel 1:1 nader gedefinieerd.

De maatregel moet worden geëvalueerd, zodat kan worden bezien of die de veiligheid van de watersporters borgt. De geografische beperking van het verbodsgebied moet in deze evaluatie kritisch worden belicht, aangezien de Haagse kust ook andere watersportgebieden rijk is. Incidenten met staandwantnetten die na invoering van het verbod langs de Haagse kust hebben plaatsgevonden, moeten in de evaluatie worden meegenomen.

1 Algemene plaatselijke Verordening Gemeente Castricum, Nieuwsblad van Castricum (31 oktober, 2013). Opgehaald van https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/

2 Algemene plaatselijke Verordening Gemeente Schagen, Schager Weekblad (17 januari, 2013). Opgehaald van https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/

Financiën

Het voorstel om een verbod van staandwantnetten in het Haagse kustwater op te nemen is budgetneutraal. De handhaving kan worden gedaan door de reguliere handhavende instanties die ook zien op de andere APV-verboden bij de kust, zoals de kustpolitie etc.

Planning

Het is van belang dit verbod zo spoedig mogelijk op te nemen in de APV vóór het nieuwe strandseizoen (uiterlijk april 2020) van start gaat. Deze wijziging kan makkelijk gecommuniceerd worden, omdat de vissers die deze methode toepassen al bekend zijn bij de gemeente. Ook zal de wijziging worden verspreid door diverse mediakanalen van de gemeente.

Ontwerp-raadsbesluit

De gemeenteraad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen d.d. …, gezien het voorstel van Robin Smit (Partij voor de Dieren).

Besluit:

 1. Dat in het belang van de openbare orde en veiligheid en met name de veiligheid van recreanten de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Haag wordt aangepast en dat een nieuw artikel wordt toegevoegd onder afdeling 7: aangelegenheden betreffende het toezicht op het strand;
 2. Het volgende artikel 5:43 toe te voegen:
  1. Het is verboden te vissen met vaste vistuigen indien het gebruik van die vaste vistuigen kan leiden tot gevaar voor zwemmers en andere gebruikers van het strand.
  2. Het gebruik van vaste vistuigen wordt in ieder geval geacht te kunnen leiden tot gevaar als bedoeld in het eerste lid indien deze vistuigen zich binnen 500 meter van de laagwaterlijn bevinden:
   1. zich binnen een afstand van 300 meter van een van de havenhoofden bevinden;
   2. zich binnen 300 meter zeewaartse afstand van de laagwaterlijn tussen het Noordelijk Havenhoofd en de Scheveningse Pier bevinden.
 3. Onder de begripsomschrijving van artikel 1:1 het volgende lid toe te voegen:
  1. Vaste vistuigen: vaste tuigen of instrumenten om vis mee te vangen, waaronder in ieder geval begrepen visnetten, fuiken, warnetten, staande netten.
 4. Na twee jaar dit beleid te evalueren, waarbij in ieder geval de geografische beperking van het verbodsgebied wordt meegenomen, zowel wat betreft de afstand tot de kust als wat betreft de gebieden waar het verbod (niet) geldt, en eventuele incidenten met staandwantnetten die vanaf de invoering van het verbod hebben plaatsgevonden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van …

De griffier,De voorzitter,


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV