Amen­dement Beden­kingen Schoen­ma­kers­vak­school


2 juli 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 2 juli 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel van het college inzake de Verklaring van Geen Bedenking voor 12 bouwplannen (RIS 283363)

Besluit om:

  • regel “VI. Het oprichten van 13 woningen aan de Crispijnstraat 72 en 74.” te verwijderen.

Toelichting:

Monumentenorganisaties en bewoners hechten erg aan behoud van de voormalige Schoenmakervakschool. Dat bovendien de gemeenteraad dit onderwerp zich heeft aangetrokken maakt dit een politiek gevoelig onderwerp. Dit gebouw bevindt zich in een gemeentelijk beschermd stadsgezicht waar de cultuurhistorische waarden dienen te worden geborgd. Bovendien is dit gebouw een architectonisch representatief voorbeeld van een schoolgebouw in de voor het Interbellum kenmerkende stijl met invloeden van de Nieuwe Haagse School en Amsterdamse School. Met nieuwbouw zullen de cultuurhistorische waarden van dit gebied afnemen.

Daarbij zal de maatschappelijke functie verdwijnen, terwijl er aantoonbare vraag is naar het huidige gebouw met (deels) de huidige bestemming. De Grote Pyr heeft aangegeven (een deel van) het huidige gebouw een maatschappelijke bestemming te willen geven. Het bewonerscollectief heeft ook aangegeven te overwegen 25% van de ruimte een maatschappelijk bestemming te willen geven. Daarmee blijkt dat er voldoende vraag is naar de huidige maatschappelijke bestemming van het gebouw. In het verleden heeft de Raad bewust gekozen voor de huidige maatschappelijke bestemming welke al sinds de bouw van de Schoenmakersvakschool zo is aangewend. Door het college is onvoldoende onderbouwd waarom het in het belang is van een goede ruimtelijke ordening om een verklaring van geen bedenking af te geven. Met dit amendement zal deze verklaring daarom ook niet worden afgegeven.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

D66, PVV, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Voedselbank

Lees verder

Motie hergebruik Anton Phillipszaal en Lucent Danstheater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer