Amen­dement bestemming Groen op het Verhulst­plein


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Duinoord (RIS 287725),

Besluit om:

De huidige dubbelbestemmingen ‘WR-A’ en ‘V-VB’ zoals verbeeld op de plankaart op het Verhulstplein te verkleinen met 3.300 m2,
In de plankaart een kader met bestemming ‘Groen’ ter grootte van 3.300m2 op het Verhulstplein op te nemen.

Toelichting:

Door wijziging van bestemming kan op het Verhulstplein een groene omgeving gerealiseerd worden. In de commissiebrief (RIS 178693, d.d. 01-02-2011) over de planontwikkeling aan het Verhulstplein wordt het doortrekken van de ecologische zone als randvoorwaarde benoemd. Ook in Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones (RIS 159450) wordt de zone bij het Verhulstplein als één van de verbeterpunten aangemerkt.

Met de huidige bestemmingen op het Verhulstplein, die geen bestemming groen bevat, bestaat de mogelijkheid dat er geen groene omgeving voor terug komt. Terwijl binnen het steden bouwkundig kader (282729) wel groene kaders worden geschetst voor de herontwikkeling van het Verhulstplein. Op deze kaart op diezelfde plek een groen hof wordt geschetst van 3.300m2. Deze kaart op pagina 18 is zelfs gebruikt bij de voorlichting naar bewoners, die dus al uitgaan van een groen Verhulstplein.

Binnen het bestemmingsplan wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd waardoor ruimte vrijkomt om de omgeving te vergoenen ten gunste van de ecologische verbindingszone.

Het plaatsen van alleen bomen is niet voldoende om de verbindingszone te versterken. Door alleen bomen te plaatsen kunnen deze door verhitting voortijdig afsterven. Door een biodiverse omgeving te creëren wordt voortijdig afsterven voorkomen en hebben flora, fauna en de omgeving profijt van deze groene ontwikkeling.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

D66, VVD, PvdA, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement VvGB aangaande het begrip ‘ander ruimtelijk kader’

Lees verder

Motie realiseren ecologische zone Verhulstplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer