Motie reali­seren ecolo­gische zone Verhulst­plein


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Duinoord (RIS 287725),

Overwegende dat:

- Per commissiebrief (RIS 178693, d.d. 01-02-2011) over het Verhulstplein het doortrekken van de ecologische zone als randvoorwaarde is benoemd,
- In de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones (RIS 159450) de zone bij het Verhulstplein als één van de zes verbeterpunten wordt aangemerkt,
- In het document ‘Welcome to our World, Het onderzoek, visie- en planvorming voor de Internationale Zone in Den Haag, deel I’ het Verhulstplein als een kans wordt gezien om de structuur van de Haagse Beek te herstellen,
- Het college bij eerder voorgestelde renovatie in 2014 voorstelde af te wijken van dit uitgangspunt,
- Nu wordt gekozen voor een sloop/nieuwbouw-programma het college aangeeft aanleiding te zien tot het herijken van de eerdere uitgangspunten, waarbij de ontwikkelingen op en rond het Verhulstplein in samenhang kunnen worden gezien,
- Het huidige sloop/nieuwbouwprogramma niet past in de ambitie om de schakels in de stedelijke ecologische hoofdstructuur onderling te verbinden,
- Het wenselijk is om de nieuwbouw zo in te richten dat de ecologische zone in de toekomst bij voldoende financiële middelen kan worden gerealiseerd,
- Het doortrekken van de ecologische zone alleen mogelijk is indien een zone van minimaal 30 meter langs de president Kennedylaan beschikbaar zou komen,

Verzoekt het college:

Op de plankaart van het bestemmingsplan Duinoord de nieuwbouwmassa 30 mter van de President Kennedylaan af te schuiven teneinde de ecologische zones ter hoogte van het Verhulstplein - Stadhoudersplantsoen en Rode Kruisplantsoen, onderling te verbinden.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, SP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement bestemming Groen op het Verhulstplein

Lees verder

Motie duurzaamheidsstrategie sociale woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer