Motie duur­zaam­heids­stra­tegie sociale woningen


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het Voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van prestatieafspraken corporaties (RIS 288634),

Overwegende dat:

- de gemeente de ambitie heeft dat Den Haag in 2040 klimaatneutraal is,
- dit een grote opgave betreft die gezien het grote aandeel in het energiegebruik zeker ook in de gebouwde omgeving gerealiseerd zal moeten worden,
- deze opgave daarmee ook het substantiële woningbezit van de in Den Haag actieve corporaties betreft,
- er nu geen strategische visie voorligt hoe de corporaties hun bezit klimaatneutraal willen gaan maken,
hiermee een gesprek over de investeringsplannen met bijbehorende afwegingen en tijdpad van de corporaties niet goed mogelijk is.

Roept het college op:

- de corporaties te verzoeken een strategie op te stellen hoe zij hun woningbezit klimaatneutraal gaan maken met 2040 als (uiterste) horizon, - daarbij aan te geven welke investeringen in hun woningbezit (onderhoud / groot onderhoud en de bijbehorende duurzaamheidseffecten) zij op welk moment willen doen en hierover te berichten aan de raad.

Christine Teunissen Anne Toeters Tobias Dander

Partij voor de Dieren D66 D66


Arjen Kapteijns Gerwin van Vulpen

GroenLinks Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie realiseren ecologische zone Verhulstplein

Lees verder

Motie deugdelijk dekkingsplan fietsenstalling Koningin Julianaplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer