Amen­dement Een groenere Mient


3 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Vaststelling voorontwerp herinrichting Mient en omstreken.

Besluit om:

  • dictumpunt II aan te passen door aan de formulering “in te stemmen met de verdere uitwerking tot definitief ontwerp en de realisatie van de herinrichting” de volgende tekst toe te voegen: “met dien verstande dat het definitieve ontwerp een vergroeningsslag krijgt zoals beschreven in het volgende dictumpunt.”
  • Onder hernummering dictumpunt III toe te voegen:
    • “het college opdracht te geven om de volgende wijzigingen aan te brengen in het definitieve ontwerp:
    • het aantal te realiseren parkeerplaatsen te verlagen met 15 om zodoende meer ruimte voor groen te realiseren;
    • de vrij te komen ruimte gebruiken om groen toe te voegen;
    • specifiek in te zetten op het behoud van de in de bomeneffectanalyse gedefinieerde zeer behoudenswaardige bomen en de in het raadsvoorstel genoemde bomen die vanwege het toevoegen van parkeerplaatsen worden gekapt.

Toelichting:

In het coalitieakkoord is afgesproken bomen slechts te kappen als dit niet aantoonbaar anders kan. Met het kappen van 22 gezonde bomen voor het toevoegen van parkeerplaatsten wordt hier geen invulling aan gegeven. Dit des te meer nu in 2017 al is aangegeven dat geen 75 aanvullende plekken maar 60 parkeerplaatsen zouden worden gerealiseerd. Het beperken van de toe te voegen parkeerplekken in het definitieve ontwerp zorgt dat er ruimte komt om meer bomen te bewaren. Ook biedt het een kans om de straat te vergroenen. In de huidige situatie wordt de groenstrook langs het kerkhof namelijk 0,3 m smaller en er verdwijnt zodoende ongeveer 120 vierkante meter groen. Ook verdwijnt groene ruimte doordat het groen (vaak heggen) tussen parkeerplekken wordt opgeheven. Met voorliggend amendement wordt het college opdracht gegeven om in lijn met het oorspronkelijke voornemen in het definitieve ontwerp minder parkeerplekken toe te voegen dan in het Voorlopig Ontwerp wordt aangegeven en zo meer ruimte te reserveren voor groen. Deze ruimte kan gebruikt worden om bomen te behouden of als dit niet mogelijk blijkt aanvullende struiken en bomen toe te voegen.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

Maarten de Vuyst

GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Onderzoek het circulair economisch model

Lees verder

Motie Raadsenquête Amare

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer