Motie: Onderzoek het circulair econo­misch model


3 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 03 juni 2020, ter bespreking van de Economische Visie.

Overwegende, dat:

 • steeds meer experts op het gebied van milieu, klimaat en economie erop wijzen dat een circulaire economie noodzakelijk is;
 • circulaire economie een antwoord kan zijn op verschillende grote uitdagingen van Den Haag, zoals het afvalprobleem; het behalen van klimaatdoelen; het creëren van werkgelegenheid en het stabiliseren van de lokale economie;
 • in de Kadernota en Programmabrief Duurzaamheid wel wordt gesproken over circulariteit, maar dit voornamelijk over grondstoffen gaat en niet alle aspecten van de Haagse economie behelst;
 • de gemeente Amsterdam dit jaar is begonnen aan een integrale strategie waarmee zij in 2050 een circulaire stad wil zijn.

Constaterende, dat:

 • Den Haag in 2016 al heeft aangegeven naar circulaire economie toe te willen werken (RIS 294168) maar hier geen concreet gevolg aan heeft gegeven in bijvoorbeeld een actieplan.

  Verzoekt het college:

  • een strategie te ontwikkelen voor een circulaire economie in Den Haag en hierbij inspiratie te putten uit de strategie van Amsterdam

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Robert Barker
  Partij voor de Dieren


  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen