Amen­dement extra geld openbaar groen


8 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2012 ter bespreking van het raadsvoorstel “Begroting 2013-2016” (RIS 251740)

Besluit om:

I. Het programma Leefomgeving (2.11), product Openbaar Groen, met € 2 miljoen te verhogen;
II. De vrijgevallen reserve Kapitaallasten die wordt toegevoegd aan de reserve Grote Projecten met € 2 miljoen te verlagen;


Toelichting:
In deze begroting wordt 2 miljoen bezuinigd op openbaar groen. Op deze post is al een sprake van een structureel tekort aan geld, een aanvullende bezuiniging van 2 miljoen acht de indiener dan ook onverstandig. Openbaar groen speelt een belangrijke rol voor het aanzien, leefbaarheid en behoud van biodiversiteit in de stad.

Met deze begroting valt 12,6 miljoen vrij uit de reserve Kapitaallasten. Dit wordt ongeoormerkt toegevoegd aan de Reserve Grote Projecten. Indiener stelt voor dit bedrag te verlagen, als dekking voor het voorstel.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

D66, CDA, PVV, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement extra gelden opvangcentra

Lees verder

Amendement terugdraaien bezuiniging Milieu en Duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer