Amen­dement extra gelden opvang­centra


8 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2012 ter bespreking van het raadsvoorstel “Begroting 2013-2016” (RIS 251740)

Besluit om:

I. Het programma Leefomgeving (2.11), product Dierenbescherming, met € 2,5 miljoen te verhogen;
II. De vrijgevallen reserve Kapitaallasten die wordt toegevoegd aan de reserve Grote Projecten met € 2,5 miljoen te verlagen;


Toelichting:
Verschillende Haagse dierenopvangcentra zitten in de financiële problemen. Mede door de economische situatie komen er steeds meer dieren terecht in de asielen en lopen inkomsten terug.

Opvangcentra voor in het wild levende dieren krijgen op het moment geen gemeentelijke bijdrage.

Met dit amendement wordt voor de begrotingsjaren 2013-2016 gelden gereserveerd voor een (aanvullende) gemeentelijke bijdrage voor de opvangcentra voor gezelschapsdieren en in het wild levende dieren.

Met deze begroting valt 12,6 miljoen vrij uit de reserve Kapitaallasten. Dit wordt ongeoormerkt toegevoegd aan de Reserve Grote Projecten. Indiener stelt voor dit bedrag te verlagen, als dekking voor het voorstel.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

SP, D66, CDA, PVV, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement bijdrage Dierenambulance

Lees verder

Amendement extra geld openbaar groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer