Amen­dement terug­draaien bezui­niging Milieu en Duur­zaamheid


8 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2012 ter bespreking van het raadsvoorstel “Begroting 2013-2016” (RIS 251740);

Besluit om:

I. Het programma Milieu en Duurzaamheid (2.20) met € 1,93 miljoen te verhogen;
II. De vrijgevallen reserve Kapitaallasten die wordt toegevoegd aan de reserve Grote Projecten met € 1,93 miljoen te verlagen;


Toelichting:
In de begroting wordt 0,83 miljoen bezuinigd op de Omgevingsdienst en aanvullend nog 1,1 miljoen op het programma zelf. Indiener is van mening dat de ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid niet geholpen worden met deze bezuiniging en stelt daarom voor deze terug te draaien.

Met deze begroting valt 12,6 miljoen vrij uit de reserve Kapitaallasten. Dit wordt ongeoormerkt toegevoegd aan de Reserve Grote Projecten. Indiener stelt voor dit bedrag te verlagen, als dekking voor het voorstel.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

SP, D66, CDA, PVV, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement extra geld openbaar groen

Lees verder

Motie waarschuwing risicovolle wegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer