Amen­dement Herver­deling saldo Dienst Stads­beheer


21 juni 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 juni 2012 ter bespreking van het raadsvoorstel “Resultaatbestemming 2011” (RIS 248384);

Besluit het dictum van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

II: In te stemmen met de verrekening van € 48,5 mln. voordelig met de Algemene reserve en € 11,5 mln. nadelig met de dienstcompensatiereserves.


Toelichting:
Er wordt een landelijke taakstelling van ruim 4 miljoen euro ten laste van het programma Milieu en Duurzaamheid gelegd. Deze bezuiniging wordt voor een belangrijk deel ten laste gelegd van de Omgevingsdienst Haaglanden. De handhavingscapaciteit wordt hierdoor minder. Om een goede bedrijfsvoering te bewaren wordt voorgesteld een groot deel van het voordelige saldo van de dienstcompensatiereserve niet af te dragen naar de algemene middelen maar wederom voor Dienst Stadsbeheer ter beschikking te stellen.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, PVV, GL, SP, HSP, PPS, ID, PvdE, OD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer