Amen­dement meer geld dieren­welzijn en natuur


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

- de lasten binnen programma 11 Leefomgeving, bij de onderwerpen Ongediertebestrijding, Openbaar groen en Dierenbescherming met elk € 1 miljoen te verhogen
- de lasten binnen programma 11 Leefomgeving, bij onderwerp Zeehaven, met € 3,0 miljoen te verlagen

Toelichting:

De afgelopen tien jaar is er op het gebied van dierenwelzijn weinig geïnvesteerd. Ook op het natuurbeleid hadden meer gelden moeten worden toegekend om de leefbaarheid van de stad te vergroten en beschermde dier- en planten soorten te behouden. Indiener is van mening dat juist in Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht de allerzwakste bescherming verdienen. Daarom wordt met dit amendement geld vrijgemaakt voor de Ongediertebestrijding, gezien er aanvullend onderzoek, nota en beleid op moet worden geformuleerd. Een financiële impuls voor openbaar groen, zodat het beleid rond de ecologische verbindingszones onverkort kan worden doorgezet. En de post dierenbescherming wordt verhoogd zodat de gemeente aan haar wettelijke verplichten ten aanzien van het financieren van opvang van zwerfdieren kan voldoen.

Dekking wordt gevonden in de extra gelden voor de haven. Indiener is van mening dat de kwaliteitsimpuls harder nodig is op de bovengenoemde posten dan in het havenbedrijf.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie Actiepunt Natuur in economische visie

Lees verder

Motie afrekenbare doelen duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer