Amen­dement Monitor Huisdier Infor­matie Punten


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

Besluit om bij de ambitie “Inwoners beter voorbereiden op de aanschaf van een huisdier” (pagina 45):

  • Aan het actiepunt “Om mensen beter en gericht voor te bereiden voordat zij een huisdier aanschaffen wordt meer ingezet op bekendheid, uitbreiding en modernisering van de Huisdier Informatie Punten” (pagina 41.) wordt de volgende zin toegevoegd:
    • “De Huisdier Informatie Punten worden ook gemonitord om te verbeteren.”

Toelichting:

De Huisdier Informatie Punten bestaan al langer. Het is alleen onduidelijk hoe ze functioneren. Ook of inwoners echt bekend zijn met wat die informatiepunten doen en waar ze allemaal te vinden zijn. Om dit te verbeteren en het bereik te vergroten is monitoren een belangrijk middel. In het huidige actiepunt ontbreekt dit.

Gegeven het contrast tussen de matige bekendheid en de belangrijke doelen van de HIP’s, is het belangrijk de effectiviteit van de verbeteringen die het college voorstelt te meten. De indiener stelt voor jaarlijks terugkoppeling te geven via de voortgangsrapportage dierenwelzijn.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Islam Democraten, NIDA, PVV, Partij van de Eenheid, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Groep de Mos/HvDH, PvdA, VVD