Amen­dement niet bebouwen zijerven


21 december 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op december 2012, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Benoordenhout (RIS: 253788)

Het dictum als volgt te wijzigen:

XXI. met in achtneming van de Staat van wijzigingen vast te stellen het Bestemmingsplan Benoordenhout, bestaande uit de kaart NL.IMRO.0518.BP0213GBenoorden-40ON.dgn met ondergrond NL.IMRO.0518.BP0213GBenoorden-ondergrond.dgn, en regels, zoals deze bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden zijn aangegeven, toegelicht en beschreven, met dien verstande dat artikel 18 Wonen-2, 18.2.2 Aan- en Bijgebouwen onder b. en c. als volgt worden gewijzigd:

b. aan- en uitbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen dienen tenminste 5 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw op het achtererfgebied gerealiseerd te worden, met uitzondering van een (half)verdiepte fietsen- of scootmobielberging met een vloeroppervlak van maximaal 3 m2 en een hoogte van respectievelijk 1 meter en 1,5 meter;

c. de diepte van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw als bedoeld onder a mag niet meer
bedragen dan 3,0 meter, gemeten vanuit het bebouwingsvlak ter plaatse van de zij- en /of achtergevel
van het hoofdgebouw


Toelichting:
Indiener is van mening dat op voorhand toestaan van verdere bebouwing van de zijerven in het Rijksbeschermd stadsgezicht niet gewenst is.


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

CDA, D66, PvdA, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie onderzoek parkeertarieven

Lees verder

Motie Energiedoelstellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer