Amen­dement Redelijk en Billijk handhaven


5 juli 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2011 ter bespreking van het raadsvoorstel “Handhaven op Haagse hoogte“ (RIS 180710);

Besluit het dictum van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

Een extra aanpak toe te voegen onder IX:
h. betrachten van redelijkheid en billijkheid door de handhavingsteams bij de keuze om al dan niet tot bekeuring over te gaan en het belang hiervan met enige regelmaat onder de aandacht te blijven brengen van de handhavers.

Toelichting:
In het kader van Handhaven op Haagse hoogte zullen 125 FTE’s extra worden ingezet in de formatie van Leefbaarheid en Toezicht (afval, honden, horeca en evenementen).
De BOA’s moeten een zekere mate van redelijkheid en billijkheid bij het handhaven betrachten. Wanneer dit niet het geval is zal dit afbreuk doen aan de effectiviteit van de handhaving alsmede afbreuk doen aan een goede samenwerking tussen handhaving en bevolking en daarmee afbreuk doen aan de draagkracht voor het door de gemeente gevoerde beleid.


Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PPS, HSP, GroenLinks

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP, ID, PvdE

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer