Motie Stik­stofe­missie inzich­telijk


23 september 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 22 september 2011, ter bespreking van de Haagse Nota Mobiliteit (Rv115; RIS 180762)

Constaterende dat:
• Het wetenschappelijk is aangetoond dat natuurgebieden in Nederland onder grote druk staan van de atmosferische stikstofdepositie veroorzaakt door de mens;
• Wij de wettelijke plicht hebben om onze Natura 2000 gebieden in een gunstige staat van instandhouding te houden;
• Met de voorliggende nota de stikstofdepositie blijft toenemen en daarmee dus ook de natuurlijke kenmerken van de drie Natura 2000 gebieden zal worden aangetast;
• De Haagse Nota Mobiliteit geen doelstellingen heeft opgenomen om te komen tot een vermindering van uitstoot van stikstof ten gevolge van het alsmaar toenemende verkeer.

Overwegende dat:
• De Natura 2000 gebieden in Den Haag reeds overbelast zijn qua stikstofdepositie;
• De stikstofdepositie een groot gevaar oplevert voor de gezondheid van mens, dier en natuurwaarden;
• De kosten van het herstellen van deze waarden in de toekomst hoger zullen zijn in vergelijking met de kosten voor maatregelen om het probleem nu preventief aan te pakken;
• De commissie voor de milieueffectrapportage in haar toetsingsadvies d.d. 12 april 2011 heeft geadviseerd rekening te houden met de gevolgen van de toename van de stikstofdepositie in de besluitvorming en vervolgprojecten.

Roept het college op:
• Bij toekomstige besluiten de geprognosticeerde afname van de emissie van voertuigen inzichtelijk te maken.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, D66, VVD, GL, SP, ID, PPS, CDA, HSP, PvdD

Tegen

PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer