Amen­dement - Samenhang verdichting, vergroening en verduur­zaming


15 december 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december, ter bespreking van de Agenda Ruimte voor de Stad (RIS 282215)

Besluit om :

In het dictum onder III aan sub e toe te voegen:
In het dictum onder VI sub c toe te voegen:

“en daarbij aan te geven wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor de verduurzamings- en vergroeningsopgave;”

Toelichting:

Het raadsvoorstel stelt de ambitie om de groei van de stad binnenstedelijk te faciliteren en stelt dat verdichten, vergroenen en verduurzamen in samenhang dienen plaats te vinden. Echter, alleen de woningbouwproductie en planvoorraad worden jaarlijks gemonitord. Om deze onderwerpen in samenhang te bezien zou ook moeten worden gemonitord op vergroening en verduurzaming. Daarom stelt indiener een wijziging van sub e van dictum III voor.

Met het dictum onder VI sub c verzoekt de raad aan het college te komen met een verdere uitwerking van de kwalitatieve en programmatische woningbouwopgave voor de stad. Indiener wil hieraan toevoegen dat vergroenings- en verduurzamingsopgave uitgewerkt wordt. Zo kan evenwichtige besluitvorming plaatsvinden waarbij de woningbouwopgave in samenhang wordt bezien met de twee genoemde opgaven. Hierin zou moeten worden aangegeven hoe het groene stedelijke weefsel zal worden versterkt en uitgebreid in relatie tot de bouwontwikkelingen in de stad.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie - Aanpak energieverspilling door open winkeldeuren

Lees verder

Motie - Vuurwerkvrije zones uitbreiden met natuurgebieden en parken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer