Amen­dement verduur­zamen sociale woningen


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het Voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van prestatieafspraken corporaties (RIS 288634),

Besluit om de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de prestatieafspraken gemeente-corporaties 2015 – 2019 (rm 2015.292):

“Het college heeft begin dit jaar in zijn Volkshuisvestelijke Agenda ingezet op het verduurzamen van sociale woningen teneinde deze woningen klimaatneutraal te maken. Daarvoor is onder andere het aanpakken van de meest energie-onzuinige woningen belangrijk. De raad verzoekt het college daarom met woningcorporaties de afspraak te maken om voor het eind van 2016 een plan op te stellen waarin een klimaatneutrale ambitie wordt opgenomen en wordt aangegeven hoe en wanneer (zeer) onzuinige woningen door corporaties worden aangepakt. Het is wenselijk om in dit plan aandacht te besteden aan de twee landelijke regelingen (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector en Fonds Energiebesparing Huursector) die woningrenovaties stimuleren.

Daarnaast verzoekt de raad het college om in de loop van volgend jaar te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om met de woningcorporaties een aantal nul-op-de-meter pilots in Den Haag uit te voeren zoals in de Regionale prestatieafspraken voor de regio Haaglanden is vermeld.”

Toelichting:
Woningcorporaties bezitten een derde van de Haagse woningen. Slechts 18% van deze woningen is energiezuinig (label B en hoger), terwijl woningen in Den Haag voor ongeveer een derde van de CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn. Om klimaatneutraal te worden moet Den Haag steeds minder CO2 uitstoten, terwijl de uitstoot sinds 2006 juist is gestegen. Aangezien de bestaande woningvoorraad voor een groot deel verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot is het nodig in te zetten op het verduurzamen van de bestaande woningen en een concreet plan met een klimaatneutrale ambitie op te stellen.

In de concept-afspraken van september staat in tegenstelling tot de Volkshuisvestelijke Agenda niet aangegeven dat de woningcorporaties een actieplan voor vervuilende woningen dienen te ontwikkelen.

De Rijksoverheid bevordert het verbeteren van lage energielabels met de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector. Energiebesparende maatregelen waarbij drie Energie-Index klassenverbeteringen worden gerealiseerd en waarbij corporatiewoningen na verbetering minimaal een Energie-Index van 1,4 (tot 2015: energielabel B) hebben, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Ook kunnen corporaties voor grote investeringen in het energiezuiniger maken van woningen waarbij een zeer onzuinige woning na renovatie een Energie-Index van 0,8 (tot 2015: energielabel A+) behaald, een lening tegen 0,5 procent rente ontvangen van het landelijke Fonds Energiebesparing Huursector. Indieners geven aan dat deze twee landelijke regelingen daarom een aanvullende stimulans zijn om een plan te ontwikkelen voor het verduurzamen van (zeer) onzuinige woningen. Dit sluit aan bij het huidige beleid van veel corporaties; het opstellen van een plan kan derhalve relatief makkelijk. Door een dergelijk plan zullen (zeer) energie-onzuinige woningen eerder worden gerenoveerd. De wethouder heeft eerder aangegeven zich op Rijksniveau in te zetten om deze regelingen nog toegankelijker te maken voor de Haagse corporaties.

Bovendien staat in de regionale prestatieafspraken dat in de regio minimaal twee experimenten met energieneutrale projecten gerealiseerd dienen te worden. Indieners geven aan dat het goed is dat woningcorporaties in Den Haag ervaring opdoen met het energieneutraal maken van woningen. Daarom wordt de wethouder met dit amendement opgeroepen deze mogelijkheid nader te bezien. Dit ook in combinatie met de genoemde landelijke regelingen.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns

Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, SP, PVV

Lees onze andere moties

Motie bescherming groen rond gebouwen Belgisch Park 

Lees verder

Motie - Meer vergroening Regentessekwartier-Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer