Motie - Meer vergroening Regen­tes­se­kwartier-Zuid


17 december 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 17 december 2015, ter bespreking van bestemmingsplan Regentessekwartier-Zuid (RIS 288630),

Overwegende dat:

- In het bestemmingsplan Regentessekwartier-Zuid ruime kaders voor planontwikkeling worden vastgelegd en dat verdere invulling van deze plannen nog moet volgen,

- In verdichte wijken zoals Regentesse-Zuid vergroening middels kleinschalig groen, zoals groene daken, verticaal groen en groenstroken voor de hand ligt,

Verzoekt het college:

- Bij de vormgeving van de openbare ruimte vergroening als hoofdprioriteit aan te merken en de bewoners hierbij te betrekken,

- In de verdere planuitwerking van de verschillende te bebouwen kavels groenvoorzieningen als uitgangspunt mee te nemen,

- De Raad over de uitwerking van deze motie voor de zomer te informeren.

Christine Teunissen, Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement verduurzamen sociale woningen

Lees verder

Motie - Stimuleer cradle to cradle bij particuliere woningrenovaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer