Motie - Stimuleer cradle to cradle bij parti­cu­liere woning­re­no­vaties


21 januari 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2016, ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake programma Werken aan Duurzaam woningonderhoud 2016-2018 (RIS 289985),

Overwegende dat:

- Cradle to cradle een duurzaam ontwerpprincipe is, waarbij het milieu tijdens de productie en het gebruik volledig wordt ontlast en waarbij materialen na gebruik óf teruggegeven kunnen worden aan de natuur óf worden hergebruikt voor nieuwe producten,

- Stimulering en facilitering van duurzaam hergebruik van grondstoffen binnen de particuliere woningvoorraad geen expliciet onderdeel uitmaakt van het programma Duurzaam woningonderhoud,

- Het programma Duurzaam woningonderhoud een goede aanleiding is om de mogelijkheden voor cradle to cradle bij particuliere woningrenovaties in Den Haag te verkennen,

Verzoekt het college:

- Bewonersinitiatieven die hun woningrenovatie cradle to cradle willen uitvoeren actief te begeleiden,
- deze mogelijkheid te verkondigen in de communicatie binnen het programma Hou van je huis,
- hierover de gemeenteraad te informeren in de voortgangsrapportages over het programma Werken aan duurzaam woningonderhoud.

Christine Teunissen Joeri Oudshoorn Arjen Kapteijns

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, D66, PvdA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie - Meer vergroening Regentessekwartier-Zuid

Lees verder

Motie - Aanpak energieverspilling door open winkeldeuren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer