Amen­dement Vergroening Woonvisie


29 juni 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Woonvisie Den Haag 2017-2030 (RIS 296833),

Besluit om :

In het dictum onder I achter een nieuw gedachtestreepje toe te voegen:

“Het uitgangspunt is dat geen groene ruimte verdwijnt voor het mogelijk maken van de verdichting.”

Toelichting:

In Agenda Ruimte voor de Stad wordt aangegeven dat verdichten, vergroenen en verduurzamen in samenhang dienen plaats te vinden. In de woonvisie wordt vervolgens aangegeven dat binnen de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur geen verdichting plaatsvindt. Echter, voor andere groene gebieden (zoals wijkgroen en groen in de stedelijke groene hoofdstructuur) wordt niet ingegaan op de gevolgen. In de woonvisie had het volgens indieners in de rede gelegen om ook hier aandacht aan te besteden aangezien verdichting ten koste kan gaan van het aanwezige groen. Bij de behandeling in de Commissie Ruimte heeft de wethouder aangegeven dat niet in groen zal worden gebouwd en dat groengebieden niet worden opgeofferd voor de verdichting. Indieners zouden dit graag verankerd zien in de woonvisie om dit uitgangspunt voor de komende jaren te borgen.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Aisha Akhiat
SP

Mustafa Okcuoglu
Groep Okcuoglu

Anne Toeters
D66


Status

Verworpen

Voor

D66, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, VVD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Intensiveringsopties duurzaam wonen

Lees verder

Motie noodopvang vergeten slachtoffers van huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer