Motie arche­o­lo­gisch voor­on­derzoek


6 juli 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Uitbreiding Madurodam (RIS 297156),

Constaterende dat

  • de beheersverordening Van Stolkpark – Scheveningse Bosjes stelt dat “bij ruimtelijke plannen de betrokken overheid ervoor zorgt dat archeologische waarden tijdig worden opgespoord (door middel van archeologisch vooronderzoek) zodat ze in de belangenafweging kunnen worden meegewogen, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag van Valetta (Malta),”
  • de beheersverordening Van Stolkpark – Scheveningse Bosjes stelt dat de Scheveningse Bosjes een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben,
  • vlakbij het te bespreken uitbreidingsgebied van Madurodam restanten van een Romeinse militaire nederzetting gevonden zijn,

Overwegende dat

  • de belangenafweging waar de beheersverordening over spreekt al plaatsvindt bij de bespreking van het planuitwerkingskader en niet pas bij de bespreking van de daaruit volgende planuitwerking,

Verzoekt het college

  • zorg te dragen voor de onverwijlde uitvoering van het vereiste archeologisch vooronderzoek en de besluitvorming over het planuitwerkingskader Madurodam uit te stellen tot de resultaten van dit onderzoek bekend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Dubbelaar
Groep de Mos/OPDH

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Bart van Kent
SP


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, VVD, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie behoud Scheveningse Bosjes

Lees verder

Motie pendelvervoer stimuleren 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer