Motie - Behoud vlieg­route en leef­om­geving zeldzame meer­vleermuis


15 december 2016

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van het bestemmingsplan Oude Waalsdorperweg (RIS295681);

Constaterende dat:

 • met uitbreiding van het NATO-complex de Ecologische Hoofdstructuur wordt aangetast,
 • in het voorliggende bestemmingsplan door plaatsing van een abri, een rotonde en aanwezigheid van verlichting verstoring optreedt in het leefgebied van de zeldzame meervleermuis en hun essentiële vliegroute,
 • de bushalte alleen gebruikt wordt ten tijde van de ochtend- en avondspits,
 • het Natura2000 gebied ‘Oostduinen’ onder andere haar status heeft gekregen door de aanwezigheid van de meervleermuis,

Overwegende dat:

 • volgens Europese regels ter bescherming van de zeldzame tot zeer zeldzame meervleermuis de verblijfplaatsen en leefomgeving moeten worden beschermd,
 • de vleermuis licht vermijdend gedrag vertonen omdat zij geen intens licht kan verdragen en om predatie te voorkomen,
 • licht vleermuizen dwingt om later uit te vliegen waardoor minder tijd overblijft om op zoek te gaan naar voedsel,
 • vleermuizen zich in het landschap oriënteren door middel van echolocatie (waarbij bomenrijen en/of gebouwen geluiden weerkaatsen),
 • de oriëntatie van de meervleermuis in het gedrag komt doordat de gesloten bomenrij langs de trekroute verdwijnt doordat bomen worden gekapt voor de aanleg van een rotonde,

Verzoekt het college:

 • bij de uitvoering en ingebruikneming van keerlus en bushalte aan de voorwaarden van de natuurbeschermingswet vergunning 2015 te voldoen door het advies rapport van Vertegaal (november 2016) te volgen en verstoring van de vliegroute van de meervleermuis te voorkomen door:
 • Zorg te dragen voor gesloten bomenrijen langs deze vliegroute,
 • Geen verlichting in de vliegroute gedurende de bouwwerkzaamheden vanaf het moment van zonsondergang toe te staan,
 • In overleg met onafhankelijke deskundigen maatregelen in het gehele plangebied te treffen om verstoring van de vleermuizen door verlichting te voorkomen met daarbij de veiligheid van reizigers in acht te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, GroenLinks, GroepOkcuoglu, HSP, PvdE, PvdD, SP

Tegen

CDA, D66, GroepdeMos/OPDH, GroepvanderHelm, ID, PVV, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer