Motie - Onderzoek invloed vergun­ningsvrij bouwen op leef­baarheid en klimaat


15 december 2016

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van de Agenda Ruimte voor de Stad (RIS 282215)

Constaterende dat:

  • het Besluit omgevingsrecht in 2014 is gewijzigd waardoor de categorie vergunningsvrije bouwwerken sterk is verruimd,
  • het sindsdien eenvoudiger is om aan-of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine bouwwerken te plaatsen aan de achterkant van een woning of een ander hoofdgebouw,
  • gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 de vrijheid krijgen per locatie te beslissen of zij meer vergunningsvrij bouwen toestaan in het omgevingsplan,

Overwegende dat:

  • het onbekend is wat de ruimtelijke effecten zijn van deze uitbreiding van landelijke bouwregels in Den Haag,
  • het onbekend is wat voor invloed de uitbreiding heeft op de leefbaarheid en het klimaat in de Haagse wijken,
  • het college onderschrijft dat vergroenen belangrijk is voor de leefbaarheid en de waterberging en voor het tegengaan van hitte-eilanden,
  • de gemeente Utrecht de ruimtelijke gevolgen van vergunningsvrij bouwen in kaart heeft gebracht en geconcludeerd heeft dat het effect substantieel is,

Verzoekt het college:

  • de ruimtelijke effecten van de verruiming van vergunningsvrij bouwen in Den Haag te laten onderzoeken,
  • te onderzoeken wat de gevolgen van de extra bebouwing zijn voor de leefbaarheid en het klimaat in de Haagse wijken,
  • de raad over de uitkomsten te informeren voor de zomer van 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

CDA, D66, PVV, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie - Behoud vliegroute en leefomgeving zeldzame meervleermuis

Lees verder

Motie - Onderzoek flexibeler omgaan met parkeernormen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer