Motie bescherming bestaande natuur


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Overwegende dat:
• Natuur naast haar intrinsieke waarde, gunstige effecten heeft op de volksgezondheid, het vestigingsklimaat, de recreatiesector en het leefklimaat;
• Door verstedelijking en nationale bezuinigingen natuur steeds meer onder druk komt te staan ;

Van mening dat:
• Bestaande natuurgebieden hierdoor steeds waardevoller worden en aantasting hiervan kapitaalvernietiging is en voorkomen dient te worden;

Verzoekt het college om:
• Bestaande natuur- en groengebieden onaangetast te laten en bij de vergunningverlening van bouwprojecten hier expliciet rekening mee te houden.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA

Lees onze andere moties

Motie app verantwoord huisdierenbezit

Lees verder

Motie afzien Rotterdamsebaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer