Motie biodi­ver­siteit bevor­deren


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

het college in het programma ontwikkeling buitenruimte de belevingswaarde van groen voor de bewoners en bezoekers van de stad benadrukt (p.96),

Overwegende dat:

extra groen de biodiversiteit in Den Haag kan vergroten,

Verzoekt het college om:

In de programmabegroting 2015 het belang van het bevorderen van biodiversiteit te benadrukken en bij het aanleggen en onderhoud van bestaand groen deze waarde expliciet te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Inge Vianen Peter Bos

Partij voor de Dieren GroenLinks Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie onnodige verlichting gemeentelijke gebouwen

Lees verder

Motie voor eke Hagenaar een boom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer