Motie compen­satie uitren­gebied


23 september 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 september 2010, ter bespreking van de brief inzake “Bosjes van Poot: voorstel gebruik door honden” (RIS 172980) in het kader van een twee minuten debat.

Constaterende dat:
• in de brief wordt voorgesteld een deel met eikenstoven (ca 12.500 m2, thans losloopgebied) af te zetten voor honden;
• het voorstel in de brief een uitkomst is van de overleggroep genaamd Bosjes van Poot;
• de wethouder de overleggroep heeft beloofd een verlies van het gebied te compenseren door een ander uitrengebied van gelijke grootte aan te wijzen onder welke voorwaarde de overleggroep heeft ingestemd met het huidige verlies van uitrengebied;
• de wethouder tot op heden geen gebied ter compensatie heeft aangeboden

Van mening zijnde dat:
• de wethouder zich aan een gedane belofte dient te houden en alsnog een gebied ter compensatie aan dient te wijzen;
• het vertrouwen dat de burger mag hebben in het woord van een wethouder in het geding is;
• er wel degelijk gebieden ter compensatie voorhanden zijn in Den Haag.

Roept het college op:
• alsnog over te gaan tot het aanwijzen van een compensatiegebied ter grootte van het gebied dat als uitrengebied verloren is gegaan;


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Eikenstovengebied losloopgebied

Lees verder

Motie Cirkel van Geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer