Motie De keerzijde van de medaille


25 april 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2024, ter bespreking van EK Beachvolleybal 2024 (RIS317729).

Constaterende, dat:

  • een meerdaags topsportevenement grote impact heeft op de stad;

  • er niet standaard in de voortgangsrapportages uiteen wordt gezet wat de effecten van een sportevenement op de natuur en de openbare ruimte zijn en welke maatregelen worden getroffen.

Overwegende, dat:

  • het niet altijd duidelijk is welke maatregelen worden getroffen voordat een evenement plaatsvindt;

  • de gemeente bij evenementen vaak wel een natuurtoets laat uitvoeren, maar niet altijd duidelijk is tot welke maatregelen dat onderzoek leidt;

  • er aan omwonenden uitgelegd moet kunnen worden hoe er is geanticipeerd op eventuele overlast.

Verzoekt het college:

  • in rapportages over topsportevenementen te onderbouwen hoe schade aan natuur en de overlast voor dieren en omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt;

  • uiteen te zetten in de evaluatie van zowel het EK Beachvolleybal 2024, als Tour de Femmes welke kosten zijn verbonden aan het tegengaan van overlast en schade door de organisatie van het evenement.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, PVV