Motie defi­nities duurzaam en duur­zaamheid


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

In de begroting meer dan 75 keer het woord duurzaam of een equivalent daarvan gebruikt wordt,
Het voor de Partij voor de Dieren onduidelijk is wat dit college verstaat onder duurzaam en duurzaamheid,

Als voorbeeld:

  • In Hoofdstuk 2, paragraaf 2.14 op pagina 121 staat: “De doelstelling van het programma Wonen en Duurzaamheid is een aantrekkelijk stedelijk woonklimaat voor de huidige en nieuwe bewoners van onze stad en extra inspanningen om te komen tot een klimaatneutrale stad. Een stad waar de energievoorziening betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar is.”
  • In hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 op pagina 225 staat: “De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt onderhouden conform de methodiek van conditie gestuurd onderhoud (NEN2767). Het streven is om voor panden die duurzaam onderdeel uitmaken van de vastgoedportefeuille de gewogen conditiescore minimaal op niveau 3 (redelijk) te krijgen en te houden door per bouwelement in te grijpen wanneer conditie 4 (matig) wordt geconstateerd.”
  • In hoofdstuk 2, paragraaf 2.11 op pagina 108 staat: “Voor een aantal specifieke gebieden wordt een gezamenlijk strategisch plan gemaakt om te komen tot duurzame vastgoed- en locatiekwaliteit, resulterend in op peil blijvende of stijgende vastgoedwaarden, hoge bezettingsgraad van het vastgoed en goed functionerende gebruikers. We brengen die partijen samen die het verschil kunnen maken.”

Overwegende dat:

Het begrip duurzaam of een equivalent ervan per context in de begroting een andere definitie heeft,
Een definitie van het begrip duurzaam of een equivalent daarvan bijdraagt aan de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de begroting en de meetbaarheid van doelstellingen van het college,

Verzoekt het college om:

In de begroting van 2015 per context een definitie weer te geven van de woorden “duurzaam” en “duurzaamheid”,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Inge Vianen

Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, D66

Tegen

PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie geen bomenkap voor autoparkeervoorzieningen

Lees verder

Motie actief autoluw beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer