Motie - Duide­lijke duur­zaam­heids­cri­teria


4 maart 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 3 maart 2016, ter bespreking van gemeentebreed inkoopbeleid (RIS 288915),

Constaterende dat:

  • Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad wil zijn en in het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente het goede voorbeeld zal geven
  • het gemeentelijk doel is om de CO2-uitstoot met 30% te laten afnemen in 2020,
  • in het voorliggende inkoopbeleid wordt aangegeven dat de gemeente de mogelijkheden om duurzaam in te kopen zal benutten en de gemeente ervoor zal zorgen dat alle inkopen aan de relevante duurzaamheidscriteria voldoen,
  • daarnaast wordt aangegeven dat het inkoopvolume wordt gebruikt om extra, ambitieuzere duurzaamheidsdoelen te helpen bereiken,

Overwegende dat:

  • in het raadsvoorstel gemeentebreed inkoopbeleid wordt aangegeven dat bij alle inkopen van de gemeente Den Haag expliciet en per geval zal worden afgewogen op welke wijze meerwaarde voor de doelstellingen op het gebied van o.a. duurzaamheid kan worden bereikt,
  • het onduidelijk is welke duurzaamheidscriteria zullen worden gehanteerd per productcategorie,

Verzoekt het college:

  • de te hanteren duurzaamheidscriteria per productcategorie te benoemen,
  • stapsgewijs te komen tot een nadere specificering van het begrip duurzaamheid,
  • begin 2017 voor de op dat moment gerealiseerde categorieplannen de duurzaamheidscriteria aan de Raad te rapporteren.

Christine Teunissen Mustafa Okcuoglu Joeri Oudshoorn
Partij voor de Dieren Groep Okcuoglu Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP

Tegen

CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie inkoop biologische bloemen, planten en bloembollen

Lees verder

Motie - weren vervuilende brom- en snorfietsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer