Motie - weren vervui­lende brom- en snor­fietsen


19 mei 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2016, ter bespreking van het twee minutendebat naar aanleiding van de commissiebespreking over het actieplan luchtkwaliteit 2015 – 2018.

Constaterende dat:

  • Oude brom- en snorfietsen tot duizend keer vervuilender kunnen zijn dan bestelbussen,
  • Tweetaktmotoren schadelijk zijn voor de gezondheid,
  • Uit het onlangs verschenen meetrapport van Milieudefensie blijkt dat de luchtkwaliteit op verschillende punten in Den Haag slecht is,
  • De laatste gemeentelijke voortgangsrapportage ook laat zien dat op drie plekken in Den Haag overschrijding van de Europese norm plaatsvindt,

Overwegende dat:

  • Het weren van oude brom- en snorfietsen volgens onderzoekers een effectieve maatregel is om de lucht schoner te krijgen,
  • Er schonere voertuigen voorhanden zijn,
  • Het college de ambitie heeft om de WHO-norm na te streven,
  • Dat Amsterdam vanaf 1 januari 2018 brom- en snorfietsen met Datum Eerste Toelating (DET), de datum waarop een voertuig voor het eerst een kenteken heeft gekregen van vóór 1-1-2011 gaat weren,
  • Als volgens de DET-methode wordt gewerkt het weren van vervuilende brom- en snorfietsen goed handhaafbaar lijkt,

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken of Den Haag oude en vervuilende brom- en snorfietsen kan weren aan de hand van de DET-methode en hier de Raad in het derde kwartaal van 2016 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

Den Haag


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie - Duidelijke duurzaamheidscriteria

Lees verder

Motie - overleg BOVAG verkoopstop tweetaktmotoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer