Motie - overleg BOVAG verkoopstop twee­takt­mo­toren


19 mei 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2016, ter bespreking van het twee minutendebat naar aanleiding van de commissiebespreking over het actieplan luchtkwaliteit 2015 – 2018.

Constaterende dat:

  • Slechte luchtkwaliteit een schade aan de gezondheid en vroegtijdige sterfte veroorzaakt,
  • Nederland ruim een miljoen scooters en brommers telt,
  • Een tweetaktscooter 20 tot maximaal 2.700 keer meer vervuilt dan een bestelbus,

Overwegende dat:

  • Een ban op tweetaktmotoren volgens onderzoekers een effectieve maatregel is om de lucht schoner te krijgen,
  • Er schonere elektrische scooters voorhanden zijn,
  • Het college de ambitie heeft om de WHO-norm na te streven en de plicht heeft de gezondheid van de inwoners van Den Haag te beschermen,
  • In Amsterdam een milieuzone voor scooters in 2018 wordt ingevoerd,
  • De gemeente Amsterdam in samenspraak met BOVAG en RAI vereniging afspraken heeft gemaakt om de vervuilende tweetaktscooters op korte termijn te weren1,

Verzoekt het college:

  • In gesprek te treden met BOVAG om erop aan te dringen dat dealers en importeurs in Den Haag geen vervuilende tweetaktmotoren meer verkopen en hier de Raad in het derde kwartaal van 2016 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

Den Haag

1 https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws-onderdelen/nieuws/scooterbranche/


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer