Motie - TNO-onderzoek lucht­kwa­liteit


19 mei 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2016, ter bespreking van het twee-minutendebat naar aanleiding van de commissiebespreking over het Actieplan Luchtkwaliteit 2015 – 2018,

Overwegende dat:

  • Uit het vandaag verschenen TNO onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht blijkt dat de luchtkwaliteit in de stad sinds de invoering van de milieuzone meer verbeterd is dan in andere grote steden
  • Het onderzoeksinstituut het "aannemelijk" noemt dat het verschil deels kan worden verklaard doordat Utrecht sinds ruim een jaar sterk vervuilende dieselauto's en -bestelauto's weert uit de binnenstad,
  • Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de roetuitstoot van licht verkeer met 29% is gedaald,
  • Sinds 2014 het aantal oude dieselpersonenwagens in Utrecht sterk is gedaald van 2,8% naar 0,5%,
  • Dit voortschrijdende inzicht van belang kan zijn voor de aanpak van ongezonde lucht in Den Haag,
  • Uit de voortgangsrapportage van de gemeente Den Haag en uit het meetrapport van Milieudefensie ”Wat ademen wij in?’ blijkt dat Den Haag de Europese normen voor luchtkwaliteit overschrijdt,

Verzoekt het college:

  • Op basis van het TNO rapport luchtkwaliteit en de ervaringen van de stad Utrecht te bezien welke aanknopingspunten de aanpak van Utrecht biedt voor verbetering van de luchtkwaliteit in Den Haag en de Raad hierover uiterlijk in het najaar van 2016 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, D66, SP

Tegen

VVD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie - overleg BOVAG verkoopstop tweetaktmotoren

Lees verder

Motie - Financiering vervoer gewonde in het wild levende dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer