Motie Duide­lijkheid open­stelling jaarrond perma­nente winter­opvang


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 7 september 2023, ter bespreking van het beleidskader aanpak Dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’ (RIS316085).

Constaterende, dat:

  • dak- en thuisloosheid primair een huisvestingsprobleem is, maar dit probleem niet direct is opgelost en dat tot die tijd er menswaardige opvang gerealiseerd moet worden;

  • in de commissie meerdere partijen hebben gesproken over de jaarrond openstelling van de permanente winteropvang;

  • in het debat op 31 augustus 2023 ook is gesproken over het inzichtelijk maken van de effecten van de jaarrond openstelling op de huidige maatschappelijke opvang;

  • in het coalitieakkoord van 2022 is afgesproken dat er een vaste locatie wordt gezocht voor de permanente winteropvang. Hiervoor is eenmalig € 3 miljoen beschikbaar en de komende jaren € 2,5 miljoen.

Overwegende, dat:

  • onduidelijkheid is wanneer en wat voor type onderzoek wordt gedaan naar de jaarrond openstelling van de permanente winteropvang;

  • een jaarronde opvang kan zorgen voor meer rust voor dak en thuisloze mensen en zij zich kunnen richten op structureel herstel;

  • de jaarrond openstelling van de permanente winteropvang veel impact kan hebben op het gehele beleidskader aanpak Dakloosheid.

Verzoekt het college:

  • om halverwege de permanente winteropvang ‘23/’24 de resultaten te delen van het onderzoek naar de effecten van het jaarrond openstellen van de permanente winteropvang zowel het beleid, de dakloze mensen als de financiën;

  • in dit onderzoek ook de ervaringsdeskundigen, het werkveld en de maatschappelijke organisaties actief te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Lesley Arp
SP

Fatima Faïd

HSPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie