Motie Duur­zaamheid als criterium


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota grondbeleid.

Constaterende, dat:

  • de gemeente tot doel heeft in 2030 klimaatneutraal te zijn;
  • de gemeente bij haar eigen grond hieraan een bijdrage levert door het hanteren van meetinstrumenten, zoals BREEAM, GPR en EPC;
  • duurzaamheidsmaatregelen worden gestimuleerd door in ontwikkelcompetities duurzaamheid, onder meer door deze meetinstrumenten als criterium mee te wegen.

Overwegende, dat:

  • in de nota grondbeleid niet wordt aangegeven in welke mate duurzaamheid wordt meegewogen;
  • het wenselijk is om duurzaamheid op significante wijze mee te nemen.

Verzoekt het college:

  • als uitgangspunt te nemen dat bij meervoudige onderhandse aanbestedingen de weging voor het criterium duurzaamheid ten minste 25% is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

[LUDIEKE MOTIE] Promoot wildreservaat naast Hubertusviaduct

Lees verder

Amendement Bescherm boswachterswoning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer