Amen­dement Bescherm boswach­ters­woning


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 18 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college vaststelling bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos (RIS302851).

Besluit om:

  • Het volgende subartikel onder artikel 17 toe te voegen aan de planregels:

17.3 Omgevingsvergunning voor het slopen

Het is verboden op of in de voor 'Waarde – Cultuurhistorie 1' bestemde gronden zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag afgegeven omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk bouwwerken te slopen. Dit is slechts toelaatbaar, indien en voor zover deze:

a. geen afbreuk doen aan het behoud en de bescherming van de waarde(n);

b. hieromtrent vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij een deskundige op het terrein van de

cultuurhistorische waarden als bedoeld in 17.1.


Toelichting:

De gronden van de Koekamp zijn in artikel 17.1 aangewezen met de dubbelbestemming 'Waarde – Cultuurhistorie 1' en zo wordt ingezet op het behoud en bescherming van de cultuurhistorische waarden van het Rijksbeschermd stadsgezicht Uitbreiding 's Gravenhage. Echter, in tegenstelling tot gebruikelijke bestemmingsplannen, zoals bijvoorbeeld die van de Archipelbuurt is hier geen bescherming opgenomen voor bestaande bebouwing. Dit terwijl de boswachterswoning waardevol is om te behouden. Een liefelijke karakteristiek bouwwerk dat er al eeuwen staat, dreigt gesloopt te worden. Dit is de reden dat de gangbare vergunningsplicht voor sloop van waardevolle gebouwen wordt verankerd in dit bestemmingplan. Op deze manier dient een mogelijke sloop van bouwwerken in dit beschermd stadsgezicht getoetst te worden aan de vastgestelde cultuurhistorische waarden.


Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, PVV, ChristenUnie/SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Duurzaamheid als criterium

Lees verder

Amendement Verwijder wijzigingsbevoegdheid noordelijke watergang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer