Amen­dement Verwijder wijzi­gings­be­voegdheid noor­de­lijke watergang


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 18 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college vaststelling bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos (RIS302851).

Besluit om:

  • Wijzigingsgebied 2 van de kaart te verwijderen, met hernummering van het volgende wijzigingsgebied.
  • De volgende passages uit het ontwerp-bestemmingsplan te verwijderen:
    • “en de aan de werf aangrenzende watergang wordt verlegd;” (p. 7);
  • “de watergang in het noorden van de Koekamp wordt verbreed en doorgetrokken ten westen van het bestemmingsvlak "Bedrijf"; de loop van de watergang ten oosten van de Koningskade wordt verlegd, zodat aldaar een bredere, begroeide en flauwe oever wordt aangelegd en de waterpartij naar het oosten opschuift;” (p. 7);

Toelichting:

De vergraving van de waterloop in het noordelijke deel van de Koekamp is vervat in een wijzigingsbevoegdheid. Indiener meent dat deze vergraving te belangwekkend is om zonder inbreng van de raad vastgesteld te kunnen worden. Of oude bomen gekapt moeten worden, hangt af van de specifieke locatie van de vergraving. De plannen, zoals ze nu bekend zijn, zijn niet concreet genoeg om een oordeel te kunnen vormen. Daarom schrapt dit amendement de wijzigingsbevoegdheid.


Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Bescherm boswachterswoning

Lees verder

Motie Geen nieuwe plannen ten koste van bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer