Motie gedif­fe­ren­ti­eerde parkeer­ta­rieven naar mate vervuiling


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

De kosten voor een tweede parkeervergunning voor de auto voor inwoners van Den Haag zijn gehalveerd,

Overwegende dat:

Schoner en minder gemotoriseerd verkeer het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid zou moeten zijn,
Differentiatie van parkeertarieven een effectief middel is om te sturen op schoner verkeer,

Verzoekt het college om:

Te onderzoeken hoe gedifferentieerde parkeertarieven, op basis van de mate van milieuvervuiling van de auto, ingevoerd kunnen worden en de raad hier in het voorjaar van 2015 over te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer