Motie geen produc­tie­ver­hoging op stads­boer­de­rijen


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Het college mogelijkheden ziet om productie van zuivel op de stadsboerderijen te verhogen,

Overwegende dat:

De stadsboerderijen in Den Haag een voorbeeldfunctie hebben,
Om melk te blijven produceren ieder jaar een nieuw jong dier nodig is,
Er nu al onvoldoende ruimte is op de stadsboerderijen om jonge dieren te huisvesten,
Met productieverhoging van zuivel de aanwas van nieuwe dieren toeneemt,
Alle jonge dieren waarvoor geen plek kan worden gevonden op één van de tien Haagse stadsboerderijen worden verkocht aan derden met een halfjaars eigendomsvoorbehoud,

Van mening zijnde dat:

Het produceren van meer zuivel op stadsboerderijen niet in het belang is van dierenwelzijn,

Verzoekt het college:

Niet over te gaan op het uitbreiden van productie van zuivel op de Haagse stadsboerderijen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer