Motie kring­loop­stra­tegie


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Het college noch in het coalitieakkoord, noch in de programmabegroting 2015-2018 een kringloopstrategie heeft opgenomen,

Overwegende dat:

Grondstoffen schaars zijn en er daarom zuinig en zorgvuldig mee om moeten gaan,
Een kringloopstrategie bijdraagt aan het terugdringen van CO2-uitstoot,
Een kringloopstrategie ervoor kan zorgen dat deze schaarse grondstoffen beter worden benut,
Een kringloopstrategie aansluit bij de Green Deal Circulair Inkopen die de gemeente Den Haag heeft ondertekend,

Verzoekt het college om:

Een kringloopstrategie te ontwikkelen waarin grondstoffen- en energieverbruik worden meegenomen op te nemen in de programmabegroting 2016-2019,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie tweetaktmotor weren uit milieuzone

Lees verder

Motie geen productieverhoging op stadsboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer