Motie Geen warm­te­tun­nel­visie


15 februari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van Warmtenetten.


Constaterende, dat:

  • de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat er voorlopig geen grootschalige warmtenetten komen in Den Haag;

  • de klimaatcrisis nu al negatieve gevolgen heeft in Den Haag;

  • een duurzame warmtebron ook positieve gevolgen heeft voor de energierekening en het wooncomfort van mensen.


Overwegende, dat:

  • de warmtetransitie van groot belang is om de ambitie van een klimaatneutraal Den Haag in 2030 te kunnen halen;

  • de gemeente daarom een snelle slag moet maken en daarbij oog moet hebben voor verschillende soorten duurzame warmteoplossingen.


Van mening, dat

  • diverse bewoners en initiatieven die aan de slag willen met de warmtetransitie, hierbij ondersteuning moeten krijgen van de gemeente .


Verzoekt het college:

  • in te zetten op een diversiteit aan kleinschalige pilots met verschillende kleinschalige warmteoplossingen;

  • hierbij expliciet ook aandacht te hebben voor (bewoners)initiatieven die aan de slag willen met elektrificatie door middel van warmtepompen of buurtbatterijen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie