Motie Versterking groene buiten­ruimte en natuur­in­clusief bouwen in het CID


15 februari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van Voorstel van het college inzake voorstel tot wijziging raadsvoorstel inzake Kwaliteitsplan Central Innovation District (RIS314594).


Constaterende, dat:

  • het Kwaliteitsplan CID voorlopig dient als toetsingskader voor ontwikkelingen in afwachting van nadere plannen per deelgebied;

  • de Structuurvisie CID benadrukt te voorzien in een hoogwaardige groene buitenruimte met hoge gebruiks- en ecologische waarde;

  • in het Kwaliteitsplan CID tevens wordt verwezen naar de Nota Stadsnatuur, die richtlijnen bevat voor het bevorderen van stedelijke natuur en biodiversiteit.


Overwegende, dat:

  • er reeds diverse bouwprojecten in het Centraal Innovatie District (CID) zijn vergund, waarbij de inrichting van de omliggende openbare ruimte kan bijdragen aan toekomstige groene verbindingen;

  • het effectiever is om bij de aanleg van groene buitenruimte al voor te sorteren op toekomstige verbindingen bij het aanplanten van bomen en andere beplanting;

  • de Nota Stadsnatuur concrete aanbevelingen biedt, zoals inheemse beplanting als uitgangspunt, het creëren van rust voor broedplaatsen voor dieren, en het realiseren van uitklimvoorzieningen en rustpunten langs stijle kades;

  • de hoofdboomstructuur in het CID essentieel is maar in het Kwaliteitsplan weinig aandacht krijgt.


Verzoekt het college:

  • bij het opstellen van de buitenruimteplannen voor de deelgebieden in het CID rekening te houden met zowel bestaand nabij groen als met toekomstige groene verbindingen , met speciale aandacht voor het behoud en de versterking van de hoofdboomstructuur;

  • initiatiefnemers van bouwprojecten in het CID duidelijk te maken hoe zij met hun ontwerp kunnen bijdragen aan de lange groene lijnen en de beoogde hoogwaardige ecologische buitenruimte;

  • de gemeenteraad regelmatig te informeren over de voortgang en de wijze waarop de groene en ecologische waarden in het CID gerealiseerd worden.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Grote oplossingen zoeken voor groot personeelstekort

Lees verder

Motie Geen warmtetunnelvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer