Motie Haags loca­tie­beleid voor evene­menten waarin kwetsbare waarden worden beschermd


23 november 2017

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 november 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Visie Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes inclusief Waterpartij,

Constaterende dat:

  • de Denktank Westbroekpark, Scheveningse Bosjes inclusief Waterpartij “meer gebruiksruimte voor passende kleinere evenementen” (<1000 bezoekers) in het Westbroekpark wil creëren,

Overwegende dat:

  • het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes kwetsbare natuurwaarden hebben,
  • (bezoekers van) evenementen deze natuurwaarden onvermijdelijk aantasten, door bijvoorbeeld het verspreiden van afval, het verstoren van dieren en het door betreding verdichten van de bodem,
  • het daarom wenselijk is (bezoekers van) evenementen te concentreren op robuuste en goed bereikbare locaties als het Malieveld en overdekte evenementenhallen,

Verzoekt het college om:

  • per evenementenlocatie in Den Haag te inventariseren welke belasting voor dieren, natuur, omwonenden en het vervoersnetwerk aanvaardbaar is,
  • op basis van deze inventarisatie een locatiebeleid evenementen te ontwikkelen, waarin evenementen op dusdanige wijze op robuuste en goed bereikbare locaties worden geconcentreerd dat de totale belasting voor dieren, natuur, omwonenden en het vervoersnetwerk wordt geminimaliseerd,
  • voor het zomerreces van 2018 de bovenstaande inventarisatie en het bovenstaande locatiebeleid middels een raadsvoorstel aan de Raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie snel realiseren alternatieve locatie voor Het Knagertje

Lees verder

Motie geen bebouwing openbaar groen Schenkstrook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer