Motie geen bebouwing openbaar groen Schenk­strook


14 december 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 14 december 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Grondexploitatie Boekweitkamp (RIS298451),

Overwegende dat:

  • “Versterking van de natuur en ecologische waarde van de Schenk” en “Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand houden en groene omgeving respecteren en beschermen” beleidsuitgangspunten zijn in het bestemmingsplan voor de Schenkstrook.
  • Duurzame instandhouding van de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur ook als uitgangspunt is vastgelegd in de Agenda Groen voor de Stad en de Agenda Ruimte voor de Stad,
  • Deelgebied 1 nu bestaat uit 9740 m2 openbaar groengebied dat onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur,
  • In een stad met toenemende bebouwing bestaande waardevolle natuur niet vernietigd, maar versterkt en uitgebreid moet worden om de leefkwaliteit voor mens en dier op peil te brengen en te houden.
  • De gemeentelijke Deelgebied 1 nog niet is verkocht aan een projectontwikkelaar ter exploitatie voor bebouwing,

Verzoekt het college:

  • de gemeentelijke grond in deelgebied 1 niet te verkopen ten behoeve van bebouwing,
  • “Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand houden en groene omgeving respecteren en beschermen” als beleidsuitgangspunt te nemen en de ecologische waarden van de Schenkstrook te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

D66, PvdA, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Haags locatiebeleid voor evenementen waarin kwetsbare waarden worden beschermd

Lees verder

Motie minimale breedte ecologische zone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer